13/6/19

Quick Access Toolbar (Thanh công cụ nhanh)

Theo mặc định, Thanh Quick Access Toolbar (Thanh công cụ truy cập nhanh) ở trên Ribbon, bao gồm các nút Save, Undo và Redo. Bạn có thể thêm ... thumbnail 1 summary
Theo mặc định, Thanh Quick Access Toolbar (Thanh công cụ truy cập nhanh) ở trên Ribbon, bao gồm các nút Save, Undo và Redo. Bạn có thể thêm các lệnh thường dùng vào thanh này. Thậm chí các lệnh này không có trong Ribbon. Cài đặt như sau:

1. Click chuột phải vào chỗ nào trống trên thanh Ribbon, chọn Customize Quick Access Toolbar.2. Chọn ->Commands Not in the Ribbon.
3. Chọn-> Form và click Add.
Add Command
Lưu ý: Theo mặc định, Tùy chọn Excel cho Thanh Quick Access áp dụng cho tất cả các file. Bên dưới thanh Customize Quick Access, nếu muốn chỉ áp dụng cho file Excel hiện tại ta có thể chọn lại chỗ này. Ví dụ, Bạn sẽ tìm thấy tên file hiện tại là: tu-hoc-excel.xlsx.

4. Click OK.5. Để xóa 1 nút ra khỏi thanh Quick Access, right click nút đó và click Remove from Quick Access Toolbar.
Remove from Quick Access Toolbar

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét