17/6/19

Hàm logic

Học cách sử dụng các chức năng logic của Excel như IF, AND và OR chức năng. IF IF kiểm tra một điều kiện, và trả về giá trị TRUE nếu đún... thumbnail 1 summary
Học cách sử dụng các chức năng logic của Excel như IF, AND và OR chức năng.
IF


IF kiểm tra một điều kiện, và trả về giá trị TRUE nếu đúng và FALSE nếu sai.


1. Chọn ô C2 và nhập các chức năng sau đây.

IF chức năng trả về đúng bởi vì giá trị trong ô A1 là cao hơn 10.

AND


Hàm AND trả TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng sự thật và trả về FALSE nếu một trong các điều kiện là sai.


1. Chọn ô D2 và nhập công thức sau đây.

AND chức năng trả về FALSE bởi vì giá trị trong ô B2 không cao hơn 5. Kết quả là các IF chức năng trả về không chính xác.

OR


OR chức năng trả lại TRUE nếu một trong các điều kiện là đúng và trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là sai.


1. Chọn E2 tế bào và nhập công thức sau đây.

OR chức năng trả lại TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 là cao hơn 10. Kết quả là các IF chức năng trả về đúng.


Lưu ý chung: AND và OR chức năng có thể kiểm tra lên đến 255 điều kiện.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét