13/9/19

Tạo sheet hàng loạt theo 1 list cho trước trong Excel

Tôi có 1 danh sách các sheet và tôi muốn tạo hàng loạt. Mỗi sheet tôi muốn gán giá trị mặt định luôn trong đó. Giả sử bạn có 1 sheet tên l... thumbnail 1 summary
Tôi có 1 danh sách các sheet và tôi muốn tạo hàng loạt. Mỗi sheet tôi muốn gán giá trị mặt định luôn trong đó.
Giả sử bạn có 1 sheet tên là "list", và danh sách các sheet cần tạo ở các ô A2:A4
Bạn nhấn Alt+ F11, click chuột phải tạo 1 module và dán code bên dưới vàoSub cutsheettofiles()
On Error GoTo cutsheet_err
Dim c As String
For Each c In ThisWorkbook.Sheets("list").Range("A2:A4")
Worksheets.Add after:=ActiveSheet
ActiveSheet.Name = c
ActiveSheet.Cells(1, 1) = 1
ThisWorkbook.Sheets("list").Activate
Next c
Exit Sub
cutsheet_err:
MsgBox "sheet " & c & " da ton tai"
ActiveSheet.Delete
Resume Next
End Sub
' ghe tham trang cua minh: https://thuthuataccess.com

Tạo 1 nút nhấn để làm nhiệm vụ thực thi (xem thêm clip)


Thảo luận thêm ở diễn đàn Thủ thuật Access.
https://thuthuataccess.com/

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét