8/10/22

1. Hàm TextBefore

1. Hàm TextBefore Hàm Unique dùng để lấy chuỗi ký tự đứng trước 1 ký tự hoặc chuỗi ký tự cho trước, trong 1 chuỗi ban đầu 1.1 Cú pháp Hàm Te... thumbnail 1 summary


1. Hàm TextBefore
Hàm Unique dùng để lấy chuỗi ký tự đứng trước 1 ký tự hoặc chuỗi ký tự cho trước, trong 1 chuỗi ban đầu

1.1 Cú pháp
Hàm TextBefore có 6 tham số trong đó 2 tham số thứ nhất và thứ nhì là bắt buộc và 4 tham số sau không bắt buộc phải điền.
=TEXTBEFORE(text,delimiter,[instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found])
Trong đó:
TEXT: Chuỗi ban đầu. Bắt buộc điền.
delimeter: Chuỗi hoặc ký tự cần tìm trong TEXT. Từ đó sẽ lấy bên trái TEXT cho đến vị trí tìm thấy delimeter.
[instance_num]: Tùy chọn dạng số. Mang ý nghĩa thứ tự xuất hiện của delimeter lần thứ mấy trong chuỗi TEXT. Nếu instance_num là số âm, thì tìm ngược từ cuối chuỗi TEXT lên đầu và lấy thứ tự ngược. Mặc định 1 nếu bỏ trống.

Chi tiết cách dùng của 14 hàm mới trong Excel 365 (tháng 8/ 2022)​

1.  Hàm  TEXTBEFORE  - Trả về chuỗi đứng trước những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng LEFT và FIND (tìm vị trí ký tự phân các... thumbnail 1 summary

1. Hàm TEXTBEFORE - Trả về chuỗi đứng trước những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng LEFT và FIND (tìm vị trí ký tự phân cách).

2. Hàm TEXTAFTER - Trả về chuỗi đứng sau những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng RIGHT và FIND (tìm vị trí ký tự phân cách).

3. Hàm TEXTSPLIT - Tách chuỗi thành các hàng hoặc cột bằng dấu phân cách. Trước đây chúng ta thường sử dụng Text to Columns để tách theo hàng, hoặc sử dụng các hàm TRIM, MID, SUBSTITUTE.

Các hàm mảng động và xử lý mảng

4. Hàm VSTACK - nối mảng theo chiều dọc.

5. Hàm HSTACK - nối mảng theo chiều ngang

6. Hàm TOROW - Trả về mảng dưới dạng một hàng.

7. Hàm TOCOL - Trả về mảng dưới dạng một cột.

8. Hàm WRAPROWS - Gộp mảng 1 hàng thành mảng 2 chiều.

9. Hàm WRAPCOLS - Gộp mảng 1 cột thành mảng 2 chiều.

10. Hàm TAKE - Trả về các hàng hoặc cột từ đầu hoặc cuối mảng.

11. Hàm DROP - Giảm hàng hoặc cột từ đầu hoặc cuối mảng.

12. Hàm CHOOSEROWS - Trả về các hàng được chỉ định từ một mảng.

13. Hàm CHOOSECOLS - Trả về các cột được chỉ định từ một mảng.

14. Hàm EXPAND - Mở rộng mảng theo các kích thước được chỉ định.

Tác giả: Phạm Thành Mỹ -GPE
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

19/1/22

Mẹo nhập nhanh ngày giờ, số tiền trong Excel

=================================================== Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé ... thumbnail 1 summary


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé

https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html