17/6/19

Hàm Count và Sum

Các chức năng được sử dụng nhất trong Excel là các chức năng là đếm (count) và Cộng (sum). Bạn có thể count và sum dựa trên một hoặc nhiều đ... thumbnail 1 summary
Các chức năng được sử dụng nhất trong Excel là các chức năng là đếm (count) và Cộng (sum). Bạn có thể count và sum dựa trên một hoặc nhiều điều kiện

COUNT
Để đếm số lượng ô (Cell) có chứa số, sử dụng hàm COUNT.
COUNTIF
Để đếm Cell dựa trên một tiêu chí (ví dụ, lớn hơn 9), sử dụng chức năng COUNTIF sau.

 
COUNTIFS
Để đếm Ô dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ, Green và lớn hơn 9), sử dụng chức năng COUNTIFS sau.

SUM
Tổng của một loạt các ô, sử dụng hàm SUM.

SUMIF
Tổng hợp các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ, cao hơn so với 9), sử dụng chức năng SUMIF sau (hai đối số).

Cộng các ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, Green), sử dụng chức năng SUMIF sau (ba đối số, đối số cuối cùng là phạm vi để cộng).

 
SUMIFS
  Cộng các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, Blue và Green), sử dụng chức năng SUMIFS sau (số đầu tiên là phạm vi để cộng).

Lưu ý chung: trong một cách tương tự, bạn có thể sử dụng AVERAGEIF và AVERAGEIFS để trung bình các cells dựa trên một hoặc nhiều điều kiện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé
http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét