24/6/19

Đánh dấu hàng

Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng định dạng có điều kiện để làm mờ đi hàng phụ.   Làm mờ giúp cho việc đọc dữ liệu dễ dàng hơn... thumbnail 1 summary
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng định dạng có điều kiện để làm mờ đi hàng phụ. Làm mờ giúp cho việc đọc dữ liệu dễ dàng hơn.
1. Chọn một phạm vi.
Shade Alternate Rows Example
2. Trên tab Home, kích Conditional Formatting, New Rule ...
Click New Rule
3. Bấm vào 'Sử dụng một công thức để xác định các tế bào để định dạng.
4. Nhập công thức = MOD (ROW (), 2)
5. Chọn kiểu định dạng và kích OK.
New Formatting Rule
Kết quả:
Shade Alternate Rows Result
Giải thích: các chức năng MOD cho phần còn lại của một bộ phận. ROW () trả về số hàng. Ví dụ, đối với hàng thứ bảy, MOD (7,2) bằng 1. 7 được chia cho 2 (3 lần) để cung cấp cho một phần còn lại của 1. Đối với hàng tám, MOD (8,2) bằng 0. 8 được chia cho 2 (chính xác 4 lần) để cung cấp cho một phần còn lại từ 0. Kết quả là, tất cả các hàng lẻ trở về 1 (TRUE) và sẽ được tô bóng.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét