20/8/19

Xử lý Văn bản ( Text) trong Excel

Excel có nhiều chức năng để cung cấp khi nói đến thao tác chuỗi văn bản. Phạm Vi bài Này nói về các hàm Xử lý chuỗi: Hàm Left, hàm Right, hà... thumbnail 1 summary
Excel có nhiều chức năng để cung cấp khi nói đến thao tác chuỗi văn bản. Phạm Vi bài Này nói về các hàm Xử lý chuỗi: Hàm Left, hàm Right, hàm Mid, Hàm Find, Hàm Replace, Hàm Subtitude

1. Chức năng văn bản - Text-Nối chuỗi
Để nối chuỗi, sử dụng dấu Và &.Lưu ý: để chèn một khoảng trống, sử dụng ""
2. Chức năng văn bản - Text Bên Trái (Hàm Left)
Để trích xuất các ký tự bên trái của một chuỗi, sử dụng hàm LEFT.
3.Chức năng văn bản - Text- Bên Phải (Hàm Right)

Để trích xuất các ký tự bên phải nhất từ ​​một chuỗi, sử dụng hàm RIGHT.4. Chức năng văn bản - Text - Ở giữa (Hàm Mid)

Để trích xuất một chuỗi con, bắt đầu ở giữa của một chuỗi, sử dụng hàm MID.

Lưu ý: bắt đầu tại vị trí 5 (p) với chiều dài 3.
5.Chức năng văn bản - Text- Hàm Len

Để có được độ dài của một chuỗi, sử dụng hàm LEN.
Lưu ý: không gian (vị trí 8) bao gồm! 

6.Chức năng văn bản - Text- Tìm (hàm FIND)

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi, sử dụng hàm FIND.

Lưu ý: string "đang" được tìm thấy ở vị trí 3.
7.Chức năng văn bản - Text - Thay thế (Hàm Replace/ SUBSTITUDE)


Để thay thế văn bản hiện hành với văn bản mới trong một chuỗi, sử dụng hàm SUBSTITUTE.
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét