09/08/2019

Kiểm tra lỗi - ISERROR

Ví dụ này minh họa các chức năng ISERROR trong Excel. 1.   Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0!   báo lỗi khi một công thức cố chia một số 0. ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa các chức năng ISERROR trong Excel.
1. Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0! báo lỗi khi một công thức cố chia một số 0.
Div/0! Error
Kiểm tra chức năng ISERROR có một giá trị là một lỗi và trả về đúng hoặc sai.
2. Sử dụng IF và hàm ISERROR. Nếu một tế bào có chứa một lỗi, giá trị 5 được trả về. Nếu không, giá trị 100 được trả về.
IsError Function in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét