9/8/19

Kiểm tra lỗi - ISERROR

Hàm ISERROR: Kiểm tra một ô có một giá trị là một lỗi không và trả về true hoặc false. Phát biểu =IsError(Biểu thức cần kiểm tra) Ví ... thumbnail 1 summary
Hàm ISERROR: Kiểm tra một ô có một giá trị là một lỗi không và trả về true hoặc false.
Phát biểu
=IsError(Biểu thức cần kiểm tra)

Ví dụ này minh họa các chức năng ISERROR trong Excel.
1. Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0! báo lỗi khi một công thức cố chia một số 0.
Div/0! Error


2. Sử dụng IF và hàm ISERROR. Nếu một ô có chứa lỗi, giá trị 5 được trả về. Nếu không, giá trị 100 được trả về.
=If(Iserror(A2/B2);5;100)
IsError Function in Excel

Một số các hàm tương tự:
  • ISBLANK(value) : Kiểm tra có ô trống không
  • ISERR(value): kiểm tra có lỗi không, nhưng không gồm lỗi #N/A
  • ISERROR(value): kiểm tra có lỗi không
  • ISLOGICAL(value): Kiểm tra xem có chứa giá trị logic nào không
  • ISNA(value): Kiểm tra có lỗi #N/A không
  • ISNONTEXT(value): Kiểm tra xem  có giá trị không phải text không (Tuy nhiên công thức không ô là ô trống vẫn trả về True)
  • ISNUMBER(value) : Kiểm tra có chứa số không
  • ISREF(value): Kiểm tra ô có tham chiếu tới 1 ô khác không
  • ISTEXT(value): Kiểm tra có phải là text không
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét