11/8/19

Hàm chẵn và lẻ - EVEN & ODD

Ví dụ này miêu tả về chức năng của hàm chẵn (EVEN) và hàm lẻ (ODD) trong Excel. Nó cũng cho bạn thấy làm thế nào để xác định xem một số là c... thumbnail 1 summary


Ví dụ này miêu tả về chức năng của hàm chẵn (EVEN) và hàm lẻ (ODD) trong Excel. Nó cũng cho bạn thấy làm thế nào để xác định xem một số là chẵn hay lẻ.
Chẵn - EVEN


1. Làm tròn một số dương lên đến gần nhất số nguyên chẵn.

2. Làm tròn một số âm xuống đến gần nhất số nguyên chẵn.

Lẻ - ODD


1. Làm tròn một số dương lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

2. Làm tròn một số âm xuống số nguyên lẻ gần nhất.EVEN & ODD


Một cách để xác định xem một số là chẵn hay lẻ là để sử dụng chức năng MOD. Chức năng MOD cho phần còn lại của một bộ phận.


1. Thậm chí con số chia cho 2 luôn luôn cung cấp cho một phần còn lại từ 0. Ví dụ, 28 được chia cho 2 (chính xác là 14 lần) để cung cấp cho một phần còn lại từ 0. Kết quả là, lợi nhuận hàm IF Ngay cả.

2. Số lẻ chia cho 2 luôn luôn cung cấp cho một phần còn lại của 1. Ví dụ, 29 được chia cho 2 (14 lần) để cung cấp cho một phần còn lại của 1. Kết quả là, hàm IF trả về Odd.
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét