6/8/19

Đếm số lỗi xảy ra trong một cột

Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng để đếm số lượng các lỗi trong một phạm vi. 1.   Chúng tôi sử dụng hàm IF... thumbnail 1 summary
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng để đếm số lượng các lỗi trong một phạm vi.
1. Chúng tôi sử dụng hàm IF và chức năng ISERROR để kiểm tra lỗi.
If and IsError Function
Giải thích: IF trả về 1, nếu một lỗi được tìm thấy. Nếu không, nó sẽ trả về một chuỗi rỗng.
2. Để đếm lỗi (không bị quá tải), chúng tôi thêm hàm COUNT và thay thế A1 với A1: C3.
Array Formula
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Count Errors Result
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi hàm IF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau:
{1, "", 1, "", "", "", "", "", 1}
Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm COUNT, đưa ra một kết quả của 3.
4. Để đếm lỗi cụ thể, sử dụng chức năng COUNTIF. Ví dụ, để đếm số lượng các tế bào có chứa các # DIV / 0!lỗi.
Count #DIV/0! errors
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét