10/8/19

Hàm IFERROR

Công dụng Iferror: hàm chữa lỗi và sửa lỗi cho các hàm excel khác Cú pháp: =IFERROR (Biểu thức 1, biểu thức trả về nếu biểu thức 1 lỗi) ... thumbnail 1 summary
Công dụng Iferror: hàm chữa lỗi và sửa lỗi cho các hàm excel khác
Cú pháp:
=IFERROR (Biểu thức 1, biểu thức trả về nếu biểu thức 1 lỗi)

Ví dụ này minh họa các chức năng hàm IFERROR trong Excel.
1. Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0! báo lỗi khi một công thức cố chia một số 0.

2. Sử dụng chức năng hàm IFERROR. Nếu một ô chứa một lỗi, một chuỗi rỗng ("") được hiển thị.  • ISBLANK(value) : Kiểm tra có ô trống không
  • ISERR(value): kiểm tra có lỗi không, nhưng không gồm lỗi #N/A
  • ISERROR(value): kiểm tra có lỗi không
  • ISLOGICAL(value): Kiểm tra xem có chứa giá trị logic nào không
  • ISNA(value): Kiểm tra có lỗi #N/A không
  • ISNONTEXT(value): Kiểm tra xem  có giá trị không phải text không (Tuy nhiên công thức không ô là ô trống vẫn trả về True)
  • ISNUMBER(value) : Kiểm tra có chứa số không
  • ISREF(value): Kiểm tra ô có tham chiếu tới 1 ô khác không
  • ISTEXT(value): Kiểm tra có phải là text không
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét