20/8/19

Khấu hao - Depreciation

Excel cung cấp năm chức năng khấu hao khác nhau. Chúng ta xem xét một tài sản với chi phí ban đầu là $ 10.000, một giá trị còn lại (giá trị ... thumbnail 1 summary
Excel cung cấp năm chức năng khấu hao khác nhau. Chúng ta xem xét một tài sản với chi phí ban đầu là $ 10.000, một giá trị còn lại (giá trị còn lại) là $ 1000 và một cuộc sống hữu ích của 10 thời gian (năm). Dưới đây bạn có thể tìm thấy các kết quả của tất cả các năm chức năng. Mỗi chức năng sẽ được giải thích một cách riêng biệt trong 5 phần tiếp theo.


Hầu hết các tài sản mất giá hơn trong đầu của cuộc sống hữu ích của họ. Các chức năng SYD, DB, DDB và VDB có tài sản này.

Khấu hao theo đường thẳng - SLN


Chức năng SLN (Straight Line) khá dễ hiểu. Mỗi năm giá trị khấu hao là như nhau.

Chức năng SLN thực hiện các tính toán sau. Giá trị khấu hao = (10.000 - 1.000) / 10 = 900,00. Nếu chúng ta trừ đi giá trị này 10 lần, tài sản mất giá từ 10.000 đến 1000 trong 10 năm (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới).
Khấu hao theo tổng số năm - SYD


Các SYD (Tổng số năm khấu hao) là một hàm cũng khá dễ hiểu. Như bạn có thể thấy dưới đây, hàm này yêu cầu cột thời gian.Công thức tính của hàm SYD như sau: Với đời sống của thiết bị là 10 năm, ta có tổng: 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55. Sau 10 năm, tài sản bị mất 9000 về giá trị. Khấu hao trên đơn vị thời gian số 1 = 10/55 * 9000 = 1,636.36. Khấu hau trên đơn vị thời gian thứ 2 = 9/55 * 9000 = 1,472,73, vv Nếu chúng ta trừ đi các giá trị, tài sản mất giá từ 10.000 đến 1000 trong 10 năm (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới).

DB

Hàm DB (Declining Balance) phức tạp hơn. Nó sử dụng một tỷ lệ cố định để tính toán các giá trị khấu hao.

Chức năng DB thực hiện các tính toán sau đây. Fixed rate = 1 - ((salvage / cost) ^ (1 / life)) = 1 - (1000/10,000)^(1/10) = 1 - 0.7943282347 = 0.206 (làm tròn đến 3 chữ số thập phân). Khấu hao năm đầu = 10.000 * 0,206 = 2,060.00. năm 2 = (10.000 - 2,060.00) * 0,206 = 1635,64, vv Nếu chúng ta trừ đi các giá trị, tài sản mất giá từ 10.000 đến 995,88 trong 10 năm (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới).


Lưu ý: chức năng DB có một đối số tùy chọn thứ năm. Bạn có thể sử dụng lập luận này để chỉ ra số tháng để đi trong năm đầu tiên (Nếu bỏ qua, nó được giả định là 12). Ví dụ, thiết lập luận này đến 9 nếu bạn mua tài sản của bạn vào đầu quý II trong năm 1 (9 tháng để đi trong năm đầu tiên). Excel sử dụng một công thức hơi khác nhau để tính giá trị khấu hao cho giai đoạn đầu tiên và cuối cùng (giai đoạn cuối cùng đại diện cho một năm lần thứ 11 với chỉ 3 tháng).

DDB

DDB chức năng (Double Declining Balance) là dễ dàng một lần nữa. Tuy nhiên, đôi khi bạn không đạt được giá trị còn lại khi bạn sử dụng chức năng này.
DDB (Double Declining Balance) Function


Chức năng DDB thực hiện các tính toán sau đây. Một cuộc sống hữu ích của 10 năm kết quả trong một tỷ lệ 1/10 = 0,1. Bởi vì chức năng này được gọi là đôi số dư giảm dần, chúng tôi tăng gấp đôi tỷ lệ này (yếu tố = 2).Khấu hao thời gian giá trị 1 = 10.000 * 0,2 = 2,000.00. Thời gian khấu hao giá trị 2 = (10.000 - 2,000.00) * 0,2 = 1600,00, vv Như đã nói trước đó, đôi khi bạn không đạt được giá trị còn lại khi bạn sử dụng chức năng này.Trong ví dụ này, nếu chúng ta trừ đi giá trị khấu hao, tài sản mất giá từ 10.000 đến 1073,74 trong 10 năm (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới). Tuy nhiên, đọc trên để sửa lỗi này.


Lưu ý: chức năng DDB có một đối số tùy chọn thứ năm. Bạn có thể sử dụng lập luận này sử dụng một yếu tố khác nhau.

VDB


Hàm VDB (Variable Declaring Balance) sử dụng mặc định phương pháp DDB .Đối số 4 cho biết thời gian bắt đầu, tham số thứ 5 cho giai đoạn kết thúc.Chức năng VDB thực hiện các tính toán tương tự như các chức năng DDB. Tuy nhiên, nó chuyển sang tính toán Đường Thẳng (giá trị vàng) để đảm bảo bạn đạt đến giá trị còn lại (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới). Nó chỉ chuyển sang tính toán đường thẳng khi giá trị khấu hao, Straight Line là cao hơn so với giá trị khấu hao, DDB.Trong khoảng thời gian 8, khấu hao giá trị gia tăng, DDB = 419,43. Chúng tôi vẫn có 2.097,15-1000 (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới) giảm giá. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp đường thẳng kết quả này trong 3 giá trị khấu hao còn lại của 1097,15 / 3 = 365,72. Giá trị khấu hao, Straight Line là không cao vì vậy chúng tôi không chuyển đổi. Trong giai đoạn 9, khấu hao giá trị gia tăng, DDB = 335,54. Chúng tôi vẫn có 1.677,72-1000 (xem hình ảnh đầu tiên, nửa dưới) giảm giá. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp đường thẳng kết quả này trong 2 giá trị khấu hao còn lại của 677,72 / 2 = 338,86. Giá trị khấu hao, Straight Line là cao hơn vì vậy chúng tôi chuyển sang tính toán Đường Thẳng.


Lưu ý: chức năng VDB là nhiều linh hoạt hơn so với chức năng DDB. Nó có thể tính toán giá trị khấu hao nhiều thời gian. Trong ví dụ này, = VDB (Chi phí, cứu hộ, cuộc sống, 0,3) giảm đến 2000 + 1600 + 1280 = 4880. Nó chứa một đối số tùy chọn thứ 6 và thứ 7. Bạn có thể dùng tham số thứ 6 sử dụng một yếu tố khác nhau. Nếu bạn thiết lập các tham số 7 là TRUE nó không chuyển sang tính toán đường thẳng (giống như DDB)===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét