20/8/19

Tính tổng 12 tháng trước đó

Hỏi: Tôi có 1 bảng như hình, giờ tôi muốn lấy dữ liệu theo tháng/năm như bảng thì phải làm sao ạ, dùng hàm gì ạ thumbnail 1 summary
Hỏi: Tôi có 1 bảng như hình, giờ tôi muốn lấy dữ liệu theo tháng/năm như bảng thì phải làm sao ạ, dùng hàm gì ạ

Ví dụ: Dữ liệu e cần lấy là:

-tháng 2/2019 = sum giá trị từ tháng 2/2018 đến tháng 01/2019
-tháng 3/2019 = sum giá trị từ tháng 3/2018 đến tháng 02/2019

Đáp: Bạn tạo 1 function nội dung như sau:
Function tinhtong12thang(Thang As Integer, nam As Integer, rg As range)
tong = 0
cot = WorksheetFunction.Match(nam, rg.Rows(1))
dong = WorksheetFunction.Match(Thang, rg.Columns(1))
dongcuoi = 13
i = dong
For n = 1 To 12
i = i - 1
If i > 1 Then
tong = tong + rg.Cells(i, cot)
ElseIf cot > 2 Then
i = dongcuoi
cot = cot - 1
tong = tong + rg.Cells(i, cot)
End If
Next
tinhtong12thang = tong
End Function


Muốn tính tháng 2/2019 thì phát biểu: =tinhtong12thang(2,2019,A5:H17)

TẢI FILE DEMO
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét