26/8/19

Đổi chỗ hai cell

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để trao đổi hai giá trị trong Excel VBA. Bạn sẽ luôn cần cấu trúc này trong chương trình phức tạp hơn khi chúng... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để trao đổi hai giá trị trong Excel VBA. Bạn sẽ luôn cần cấu trúc này trong chương trình phức tạp hơn khi chúng ta sẽ thấy sau này.
Hiện trạng như sau:

Hai giá trị trên bảng tính của bạn.

Đặt một nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau đây:


1. Đầu tiên, chúng ta khai báo một biến gọi là temp của Double.

Dim as Double

2. Chúng ta khởi tạo temp biến với giá trị của ô A1.

temp = Range ("A1") Value.

3. Bây giờ chúng ta có thể viết giá trị của ô B1 đến ô A1 (chúng tôi đã được lưu trữ giá trị của ô A1 để temp vì vậy chúng tôi sẽ không đánh mất nó).

Range ("A1"). Value = Range ("B1") Value.

4. Cuối cùng, chúng ta viết các giá trị của ô A1 (ghi vào temp) vào ô B1.

Range ("B1"). Value = temp

5. Nhấp vào nút command hai lần.

Kết quả:
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét