12/08/2019

Làm tròn đến bội số của một số nguyên

Ví dụ này minh họa ba chức năng để làm tròn số đến bội số của một số nguyên dường trong Excel.   Các hàm MROUND, trần (CEILING) và sàn (FL... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa ba chức năng để làm tròn số đến bội số của một số nguyên dường trong Excel. Các hàm MROUND, trần (CEILING) và sàn (FLOOR)

Hàm MROUND

1. Ví dụ, làm tròn một số đến bội số gần nhất của 10.
Use the Mround Function in Excel to round to the nearest multiple of 10
2. Ví dụ, làm tròn một số đến bội số gần nhất của 5.
Use the Mround Function in Excel to round to the nearest multiple of 5

Trần (Ceiling)

Giống như hàm MROUND nhưng vòng lên.

Ceiling Function

Sàn (Floor)

Giống như hàm MROUND nhưng vòng xuống.
Floor Function
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét