12/8/19

Làm tròn đến bội số của một số nguyên

Ví dụ này minh họa ba hàm để làm tròn số đến bội số của một số nguyên dương trong Excel. Các hàm MROUND, trần (CEILING) và sàn (FLOOR). 3... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa ba hàm để làm tròn số đến bội số của một số nguyên dương trong Excel. Các hàm MROUND, trần (CEILING) và sàn (FLOOR).
3 hàm này giải quyết được bài toán của 1 bạn đã hỏi sau đây:
Để làm tròn giá lên như: 92,500 làm tròn lên 95,000; 2,000 làm tròn lên 5,000 thì dùng hàm nào ạ!

Hàm MROUND

(là hàm round theo 1 bội số)

1. Ví dụ, làm tròn một số đến bội số gần nhất của 10.
Use the Mround Function in Excel to round to the nearest multiple of 10


2. Ví dụ, làm tròn một số đến bội số gần nhất của 5.
Use the Mround Function in Excel to round to the nearest multiple of 5

Trần (Ceiling)

Giống như hàm MROUND nhưng vòng lên. (roundup theo bội số)

Ceiling Function

Sàn (Floor)

Giống như hàm MROUND nhưng vòng xuống. (roundown theo bội số)
Floor Function

Giải quyết bài toán bạn trên, ta dùng hàm Celling.
= Celling( A1, 5000)
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét