5/7/19

Biểu đồ phân tán - Scatter Charts

Sử dụng một biểu đồ phân tán (XY ​​biểu đồ) để hiển thị dữ liệu XY khoa học. Bảng xếp hạng phân tán thường được sử dụng để tìm hiểu nếu có... thumbnail 1 summary


Sử dụng một biểu đồ phân tán (XY ​​biểu đồ) để hiển thị dữ liệu XY khoa học. Bảng xếp hạng phân tán thường được sử dụng để tìm hiểu nếu có một mối quan hệ giữa biến X và Y.
Straight Lines


Để tạo ra một biểu đồ phân tán, thực hiện các bước sau đây.


1. Chọn dãy A1: D22.


2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn phân tán, và chọn phân tán với các đường thẳng.

Lưu ý: cũng thấy phân tán chủng với dòng mượt mà trên phân tán với các đường thẳng.

Kết quả:

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một ngang và dọc tiêu đề trục . Trục x của một biểu đồ phân tán là một trục giá trị, vì vậy bạn có nhiều nhân rộng trên trục lựa chọn (giống như một trục thẳng đứng mà luôn luôn là một trục giá trị).
Chỉ dấu (marker)


Để tìm hiểu xem có một mối quan hệ giữa X (tiền lương của một người) và Y (/ giá xe của mình), thực hiện các bước sau đây.


1. Chọn dãy A1: B10.


2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn phân tán, và chọn phân tán với chỉ dấu.

Kết quả:

Lưu ý: chúng tôi đã thêm một đường xu hướng thấy rõ ràng mối quan hệ giữa hai biến

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét