26/9/19

Hàm xử lý chuỗi substitute cho vùng trong Excel

Hàm xử lý chuỗi thay thế các giá trị thuộc vùng này thành giá trị vùng khác trong Excel. Hàm Subtitute dùng để thay thế văng bản trong Exce... thumbnail 1 summary
Hàm xử lý chuỗi thay thế các giá trị thuộc vùng này thành giá trị vùng khác trong Excel.
Hàm Subtitute dùng để thay thế văng bản trong Excel, nhưng bạn muốn thay thế văn bản của cả 1 vùng thì làm thế nào? Hãy xem hàm RSubstitute mình tự viết trong bài viết này.

Ví dụ ta có bài toán sau:

Chúng ta cần xử lý chuỗi ở cột D để có kết quả như cột E, dựa vào tìm trong cột A và thay thế bằng cột B.
Chúng ta có thể viết 1 hàm tên là RSUBSTITUTE
phát biểu như sau:
=Rsubstitute(Chuỗi cần xử lý, vùng chứa chuỗi cần thay thế, vùng chứa các chuỗi thay thế khi được tìm thấy)

Để viết được hàm này, ta nhấn ALT + F11, new 1 module mới và paste code bên dưới vào
lưu lại file dưới định dang .xlsm nhé
Function RSubstitute(s As String, VungTimkiem As Range, VungTrave As Range)
    RSubstitute = s
    For i = 1 To VungTimkiem.Rows.Count
        RSubstitute = WorksheetFunction.Substitute(RSubstitute, VungTimkiem.Cells(i, 1), VungTrave(i, 1))
    Next
End Function

Các bạn xem clip để biết cách thực hiện chi tiết hơn===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét