4/9/19

Bắt sự kiện - Event

Sự kiện là những hành động của người sử dụng mà Excel VBA catch để thực thi mã. Sự kiện (Event): mở một Workbook Code thêm vào các sự kiện ... thumbnail 1 summary
Sự kiện là những hành động của người sử dụng mà Excel VBA catch để thực thi mã.
Sự kiện (Event): mở một Workbook Code thêm vào các sự kiện mở Workbook sẽ được thực hiện bằng Excel VBA khi bạn mở bảng tính .
1 . Mở VBA editor 
2 . Double click vào Workbook trong Project Explorer.

3 . Chọn Workbook từ danh sách thả xuống bên trái . Chọn Open từ danh sách thả xuống ngay . 4 . Thêm dòng mã sau vào sự kiện Workbook mở:

MsgBox "Good Morning"

5 . Lưu, đóng và mở lại tập tin Excel .

Kết quả:


Worksheet Change Event
Code thêm vào sự kiện Change Worksheet sẽ được thực hiện bằng Excel VBA khi bạn thay đổi một tế bào trên một bảng tính . 
1 . Mở VBA editor 
2 . Double click vào một sheet ( ví dụ Sheet1 ) trong Project Explorer .
3 . Chọn Worksheet từ danh sách thả xuống bên trái . Chọn Thay đổi từ danh sách thả xuống ngay .

Thêm các dòng mã sau vào sự kiện Change Worksheet : 
4 . Các tổ chức sự kiện Change Worksheet lắng nghe tất cả những thay đổi trên Sheet1 . Chúng tôi muốn Excel VBA để làm một cái gì đó nếu có điều gì thay đổi trong ô B2 . Để đạt được điều này , thêm những dòng mã sau : 
If Target.Address = "$B$2" Then
End If
5 . Chúng tôi muốn Excel VBA để hiển thị một MsgBox nếu người dùng nhập vào một giá trị lớn hơn 80. Để đạt được điều này , thêm dòng mã sau giữa Nếu và End If.

If Target.Value > 80 Then MsgBox "Goal Completed"

6 . Trên Sheet1 , nhập một số lượng lớn hơn 80 vào ô B2 .  
Kết quả:
  \r
 ===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét