5/9/19

Các thao tác xử lý chuỗi string

Trong chương này , bạn sẽ tìm thấy các chức năng quan trọng nhất để thao tác với chuỗi string trong Excel VBA thumbnail 1 summary
Trong chương này , bạn sẽ tìm thấy các chức năng quan trọng nhất để thao tác với chuỗi string trong Excel VBA

Đặt một nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã dưới đây. Để thực hiện các dòng code, nhấp vào nút lệnh trên sheet.

Các thao tác xử lý chuỗi string Joint Strings

Chúng tôi sử dụng toán tử & để nối hai chuỗi với nhau Code: Dim text1 As String, text2 As String

text1 = "Hi"
text2 = "Tim"
MsgBox text1 & " " & text2

Kết quả:


Lưu ý : để chèn một khoảng trống, sử dụng " " Left Để trích xuất các ký tự bên trái của một chuỗi , sử dụng hàm LEFT. Code: Dim text As String

text = "example text"
MsgBox Left(text, 4)

Kết quả:

 

Hàm RIGHT


Để trích xuất các ký tự bên phải nhất từ một chuỗi, sử dụng RIGHT. Chúng tôi cũng có thể trực tiếp chèn văn bản trong một hàm.

Code:

MsgBox Right("example text", 2)

Kết quả:

 


Hàm MID

Để trích xuất một chuỗi con , bắt đầu ở giữa của một chuỗi , sử dụng MID.

Code:


MsgBox Mid("example text", 9, 2)


Các thao tác xử lý chuỗi string


Kết quả:

 
Lưu ý : bắt đầu tại vị trí 9 ( t ) với chiều dài 2. Bạn có thể bỏ qua đối số thứ ba nếu bạn muốn trích xuất một chuỗi con bắt đầu ở giữa của một chuỗi cho đến cuối 

Hàm LEN: độ dài chuỗi


Để có được độ dài của một chuỗi , sử dụng Len .

Code: MsgBox Len("example text")

Kết quả:

 
Lưu ý : khoảng trống (vị trí 8 ) cũng được bao gồm trong chuỗi 


Hàm Instr 

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi , sử dụng Instr . 

Code: MsgBox Instr("example text", "am")

Kết quả:

 

Lưu ý : . chuỗi đang tìm thấy ở vị trí 3
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét