3/9/19

Khai báo mảng - Array

Mảng (array)là một nhóm các biến. Trong Excel VBA, bạn có thể tham khảo một biến cụ thể (phần tử) của một mảng bằng cách sử dụng tên mảng và... thumbnail 1 summary
Mảng (array)là một nhóm các biến. Trong Excel VBA, bạn có thể tham khảo một biến cụ thể (phần tử) của một mảng bằng cách sử dụng tên mảng và chỉ số .
Mảng một chiều
Để tạo một mảng một chiều , thực hiện các bước sau đây . Đặt một Khai báo mảng - Arraynút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau :


Dim Films(1 To 5) As String
Films(1) = "Lord of the Rings"
Films(2) = "Speed"
Films(3) = "Star Wars"
Films(4) = "The Godfather"
Films(5) = "Pulp Fiction"
MsgBox Films(4)

Kết quả khi bạn nhấp chuột vào nút lệnh trên bảng :


Giải thích : các dòng mã đầu tiên khai báo một mảng String với tên Films. Các mảng bao gồm năm phần tử. Tiếp theo , chúng ta khởi tạo mỗi phần tử của mảng. Cuối cùng , chúng tôi hiển thị các yếu tố thứ tư, sử dụng MsgBox .

Mảng hai chiều

Để tạo một mảng hai chiều , thực hiện các bước sau đây . Lần này chúng ta sẽ đọc từ sheet .

Đặt một nút lệnh trên bảng tính của bạn và thêm các dòng mã sau :

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i As Integer, j As Integer

For i = 1 To 5
For j = 1 To 2
Films(i, j) = Cells(i, j).Value
Next j
Next i

MsgBox Films(4, 2)


Kết quả khi bạn nhấp chuột vào nút lệnh trên bảng :Giải thích : các dòng mã đầu tiên khai báo một mảng String với tên biến Films. Các mảng có hai chiều . Nó bao gồm 5 dòng và 2 cột .

Mẹo: hàng đi đầu tiên , sau đó cột . Hai biến khác của loại Integer được sử dụng cho các hai vòng lặp để khởi tạo mỗi phần tử của mảng. Cuối cùng , chúng tôi hiển thị các phần tử tại các giao điểm của dòng 4 và cột 2 .

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét