8/9/19

Xử lý lỗi copy sheet báo bị Name Exits

Tôi bị tình trạng copy Worksheet thì bị báo trùng tên rất nhiều, mặc dù vào Formulas=> Name manager kiểm tra vẫn không thấy tên nào được ... thumbnail 1 summary
Tôi bị tình trạng copy Worksheet thì bị báo trùng tên rất nhiều, mặc dù vào Formulas=> Name manager kiểm tra vẫn không thấy tên nào được khai báo cả. Cuối cùng xử lý bằng cách sau:


Nhấn Alt+F11, copy code sau vào VBA và run
Sub TOOLS_DELETENAMEDRANGE()
Dim nm As name On Error Resume Next For Each nm In ActiveWorkbook.Names 'If (MsgBox("Delete name- " & nm.name, vbYesNo) = vbYes) Then nm.Delete ' End If Next On Error GoTo 0 End Sub===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét