16/3/20

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng công cụ Pivot Table

Mục lục 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.  ...................................................................................................................... thumbnail 1 summary
Mục lục
1. ĐẶT VẤN ĐỀ.  .........................................................................................................................  2
2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.  ......................................................................................  2
2.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu.  ....................................................................................................  2
2.2. Đặc điểm của Cơ sở dữ liệu.  ..............................................................................................  2
2.3. Những chú ý khi xây dựng Cơ sở dữ liệu trên file Excel. .................................................  2
3. PIVOT TABLE.  ........................................................................................................................  3
3.1. Khái niệm. .........................................................................................................................  3
3.2. Cơ chế xử lý của Pivot Table  .............................................................................................  6
3.3. Những thao tác cơ bản với Pivot Table. ............................................................................  9
3.3.1. Kéo thả trường để tiến hành phân tích, tổng hợp.  .......................................................  9
3.3.2. Thay đổi kiểu hiển thị thống kê  ................................................................................  10
3.3.3. Chỉnh sửa SubTotals, GrandTotals  ...........................................................................  10
3.3.3. Thay đổi vùng dữ liệu của Pivot Table  .....................................................................  12
3.3.4. Thay đổi phương thức thống kê  ................................................................................  12
3.3.5. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn..............................................................................  14
Bấm Get Data để lựa chọn kiểu CSDL:  ......................................................................................  15
4. ỨNG DỤNG PIVOT TABLE LẬP BÁO CÁO XUẤT NHẬP TỒN.  ...................................  17
4.1. Dữ liệu mẫu và Form báo cáo xuất nhập tồn  ...................................................................  17
4.2. Cách thực hiện.  ................................................................................................................  17
5. KẾT LUẬN ............................................................................................................................  20

DOWNLOAD
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét