15/4/20

Trích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA

Chiêu 28: Trích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA ​ Bạn thường lấy dữ liệu từ nguồn ngoài, chẳng hạn từ Internet, trong đó có dữ liệu... thumbnail 1 summary
Chiêu 28: Trích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA

Bạn thường lấy dữ liệu từ nguồn ngoài, chẳng hạn từ Internet, trong đó có dữ liệu số xen lẫn chữ như: “1,254.00VND” hoặc “USD 2,500.00”, thậm chí còn phức tạp hơn.​
Và cũng có khi bạn đã nhập liệu hỗn hợp text và số không theo quy luật nào để có thể lấy riêng số ra bằng các hàm tách chuỗi thông thường.​
Dùng 1 hàm tự tạo viết bằng VBA, bạn có thể trích xuất riêng phần số ra, dù cho chuỗi có kiểu dạng gì đi nữa.​

Bạn hãy nhấn Alt-F11 để vào cửa sổ VBA, insert 1 module và dán đoạn code sau vào:​


Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

Vào lại Excel, trong ô B1 gõ dữ liệu số xen lẫn text tuỳ ý, trong ô kế bên C1 gõ công thức:​
=ExtractNumber(B1)​
Ta sẽ có kết quả như hình:​

224537Bổ sung:​

Vẫn còn chút vấn đề: nếu dữ liệu là số thập phân như ô B5, hoặc dữ liệu gồm 2 nhóm số riêng biệt trở lên như ô B4, kết quả sẽ không như ý muốn.​

1. Để giải quyết vấn đề số thập phân, ptm0412 có 1 hàm khác:​


Function CtoN(Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim Kqng, Kqtp, Neg  As Double, Kqtam As String
Dim Sotp As Double, Le As Byte
Neg = 1
Le = 0
For i = 1 To Len(Mystr)
    tam = Mid(Mystr, i, 1)
    Select Case tam
        Case 0 To 9
            Kqtam = Kqtam & tam
        Case "-"
            Neg = -1
        Case Dautp
            Kqng = Kqtam
            Le = 1
            Mystr = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
            Kqtp = CtoN(Mystr)
            Sotp = Kqtp * 10 ^ (-Len(Kqtp))
        End Select
Next i
Select Case Le
Case 0
CtoN = IIf(Kqtam = "", 0, Kqtam)
Case 1
CtoN = Kqng + Sotp
End Select
CtoN = CtoN * Neg
End Function

Ghi chú:- Khi sử dụng hàm này, bạn sẽ thêm vào hàm 1 tham số cho biết dấu thập phân là dấu nào, “,” hay “.”. Thí dụ =CtoN(“USD 14255.20”,”.”), và nếu bạn biết chắc là số nguyên thì không cần thêm.​
- Hàm này đọc được cả số âm nếu ký hiệu số âm là dấu trừ và đứng trước số.​

2245382. Để giải quyết vấn đề nhiều nhóm số khác nhau trong chuỗi, Ptm0412 cũng có 1 hàm:​

 Function CtoNPlus(Mystr As String, sttchuoi As Byte, Optional Dautp As String) As Double
Newstr = Mystr
For i = 1 To sttchuoi
If Len(Newstr) < 2 Then Exit For
CtoNPlus = CtoN1st(Newstr, Dautp)
Next i
Newstr = ""
End Function
Function CtoN1st(ByVal Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim Kqng, Kqtp, Neg  As Double, Kqtam As String
Dim Sotp As Double, Le As Byte, NewStr2 As String
Neg = 1
Le = 0
For i = 1 To Len(Mystr)
    tam = Mid(Mystr, i, 1)
    Select Case tam
        Case 0 To 9
            Kqtam = Kqtam & tam
        If IsNumeric(Mid(Mystr, i + 1, 1)) = False And _
        Mid(Mystr, i + 1, 1) <> "," And Mid(Mystr, i + 1, 1) <> "." Then
      Newstr = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)

        Exit For
        End If
        Case "-"
            Neg = -1
        Case Dautp
            Kqng = Kqtam
            Le = 1
            NewStr2 = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
            Kqtp = CtoN1st(NewStr2)
            Sotp = Kqtp * 10 ^ (-Len(Kqtp))

        End Select
Next i
Select Case Le
Case 0
CtoN1st = IIf(Kqtam = "", 0, Kqtam)
Case 1

CtoN1st = Kqng + Sotp
End Select
CtoN1st = CtoN1st * Neg
End Function

Cú pháp hàm: CtoNPlus(Mystr , sttchuoi, [Dautp])​
Sttchuoi là số thứ tự nhóm số trong chuỗi, Dautp là ký tự dấu phân cách thập phân.​

Xem file kèm theo.​


224539
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét