29/2/20

Hàm FORMULATEXT - Hàm trả về công thức dạng chuỗi

Hàm FORMULATEXT: Trả về công thức ở dạng chuỗi. Chỉ áp dụng cho Excel từ bản Office 2013 trở lên. Cú pháp: FORMULATEXT( reference ) Tron... thumbnail 1 summary
Hàm FORMULATEXT: Trả về công thức ở dạng chuỗi.
Chỉ áp dụng cho Excel từ bản Office 2013 trở lên.

Cú pháp:
FORMULATEXT(reference)
Trong đó: Reference    Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô

Chú thích
  • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.
  • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.
  • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A.
  • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến toàn bộ một hàng hoặc cột, hoặc đến phạm vi hay tên đã xác định chứa nhiều ô, thì hàm FORMULATEXT sẽ trả về giá trị trong ô ngoài cùng phía trên bên trái của hàng, cột hoặc phạm vi đó.
Trong các trường hợp sau, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A:
  • Ô được dùng làm đối số Reference không chứa công thức.
  • Công thức trong ô dài hơn 8192 ký tự.
  • Công thức không thể được hiển thị trong trang tính do chế độ bảo vệ trang tính.
  • Sổ làm việc bên ngoài chứa công thức không mở trong Excel.
  • Kiểu dữ liệu không hợp lệ được dùng làm đầu vào sẽ tạo ra giá trị lỗi #VALUE! .

Đối với Office 2010 trở về trước, các bạn có thể tạo hàm tương tự bằng cách, nhấn alt+F11, tạo 1 module và dán nội dung như sau để dùng được hàm này:
Function FORMULATEXT(r As Range)
FORMULATEXT = r.Formula
End Function


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét