8/10/22

Chi tiết cách dùng của 14 hàm mới trong Excel 365 (tháng 8/ 2022)​

1.  Hàm  TEXTBEFORE  - Trả về chuỗi đứng trước những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng LEFT và FIND (tìm vị trí ký tự phân các... thumbnail 1 summary

1. Hàm TEXTBEFORE - Trả về chuỗi đứng trước những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng LEFT và FIND (tìm vị trí ký tự phân cách).

2. Hàm TEXTAFTER - Trả về chuỗi đứng sau những ký tự phân tách. Trước đây chúng ta thường dùng RIGHT và FIND (tìm vị trí ký tự phân cách).

3. Hàm TEXTSPLIT - Tách chuỗi thành các hàng hoặc cột bằng dấu phân cách. Trước đây chúng ta thường sử dụng Text to Columns để tách theo hàng, hoặc sử dụng các hàm TRIM, MID, SUBSTITUTE.

Các hàm mảng động và xử lý mảng

4. Hàm VSTACK - nối mảng theo chiều dọc.

5. Hàm HSTACK - nối mảng theo chiều ngang

6. Hàm TOROW - Trả về mảng dưới dạng một hàng.

7. Hàm TOCOL - Trả về mảng dưới dạng một cột.

8. Hàm WRAPROWS - Gộp mảng 1 hàng thành mảng 2 chiều.

9. Hàm WRAPCOLS - Gộp mảng 1 cột thành mảng 2 chiều.

10. Hàm TAKE - Trả về các hàng hoặc cột từ đầu hoặc cuối mảng.

11. Hàm DROP - Giảm hàng hoặc cột từ đầu hoặc cuối mảng.

12. Hàm CHOOSEROWS - Trả về các hàng được chỉ định từ một mảng.

13. Hàm CHOOSECOLS - Trả về các cột được chỉ định từ một mảng.

14. Hàm EXPAND - Mở rộng mảng theo các kích thước được chỉ định.

Tác giả: Phạm Thành Mỹ -GPE
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét